อาคารพหลโยธิน
400/85 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400
02-2220090 กด 2